Přeskočit na obsah

Vnitřní oznamovací systém

Proč máme vnitřní oznamovací systém?
Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedla společnost VIS Plzeň vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

Kdo může podat oznámení?
Oznámení může podat každý zaměstnanec některé z firem v holdingu VIS (dále jen „zaměstnanec“). Oznámení může podat též i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro zaměstnavatele koná práci na jiném než pracovněprávním základu.

Čeho se oznámení musí týkat?
Musí se jednat o protiprávní jednání, které:

– má znaky trestného činu,
– má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je
alespoň 100 000 Kč,
– porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně
oznamovatelů“) nebo
– porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

* finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů
a finančních trhů,
* daně z příjmů právnických osob,
* předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
* ochrany spotřebitele,
* souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
* bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
* ochrany životního prostředí,
* bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
* radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
* hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
* ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
* ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a 
informačních systémů,
* ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
* fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle
práva Evropské unie.

Komu se oznámení podává?
Oznámení se podává zaměstnavatelem určené příslušné osobě. Příslušnou osobou v holdingu VIS pro všechny zaměstnance je pan Radek Sieber.

Spojení:
Pověřená osoba: pan Radek Sieber
Sídlo:
VIS Plzeň s.r.o.
Farského 14, 326 00 Plzeň
Telefonní číslo: +420 737 557 465
Email: oznameni@visplzen.cz

Jak lze oznámení učinit?
Oznámení lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky. K elektronicky činěnému podání je určena emailová adresa oznameni@visplzen.cz .

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. V takovém případě jej smí otevřít pouze příslušná osoba.

Ústně činěné oznámení je podáváno příslušné osobě do protokolu. Z takto činěného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, činěn zvukový nebo obrazový záznam.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Je možné podání učinit anonymně, a pokud ho učiním osobně nebo písemně, bude moje soukromí chráněno?
Ano, podání je možné učinit anonymně. K tomu slouží i uvedená emailová adresa. Podání, které není činěno anonymně, se zpracovává v režimu, který zajišťuje úplné skrytí totožnosti podatele. Příslušná osoba není oprávněna sdělit totožnost osoby nikomu, ani zaměstnavateli. Veškeré informace o učiněných podáních vede příslušná osoba samostatně a nikomu je nepředkládá.

Jak bude s mým podáním naloženo?
Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:
Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na tomto odkazu.

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz 
Tel.: 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány)

Může se mi zaměstnavatel mstít za to, že jsem na něj učinil oznámení?
Směrnice zakazuje zaměstnavateli činit jakákoliv odvetná opatření.

Kde mohu získat další informace o oznámení?
Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.